[1]
Theisen, W. 2015. Preamble. International Conference on Stone and Concrete Machining (ICSCM). 3, (Nov. 2015), 4. DOI:https://doi.org/10.13154/icscm.3.2015.4.